รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ Record Date ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 72.57 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 27.43 ดังนี้ :

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
298,950,000
28.32
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
95,200,050
9.02
3. GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
91,150,952
8.63
4. บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด  81,800,000
7.75
5. KYOCERA CORPORATION 63,500,000
6.01
6. บริษัท เอ็นวีดีอาร์ จำกัด  46,227,326
4.38
7. นางประคอง กุญชรยาคง 
31,850,000
3.02
8. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
22,250,237
2.11
9.นายวิทูร มโนมัยกุล
19,290,000
1.83
10.
STATE STREET EUROPE LIMITED
15,861,680
1.50
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 766,080,245
72.57
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย
289,709,755
27.43
รวมทั้งสิ้น
1,055,790,000
100.00
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO