ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจำนวน 42 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,016,389,000 หุ้น ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 973,990,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO