หน้าเเรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
20 April 2021
ผู้ถือหุ้น SPCG ไฟเขียว จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังที่ 0.65 บาทต่อหุ้น

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีรายได้รวม จำนวน 4,920.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 3,062.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 51.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562

    นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรอบครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,221,958,000 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

OTHER ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO